TINGIMUSED

Meie internetipoe tegevust reguleerivad

Veebilehte haldab kaubamärk KamadoSpace. Sõnadega „meie“ ja „me“ viidatakse sellel lehel KamadoSpace’ile. KamadoSpace pakub teile, kui kasutajale, seda veebilehte. Sealhulgas kogu lehel sisalduvat teavet, töövahendeid ja teenuseid tingimusel, et olete nõus kõigi siin kirjeldatud tingimuste, eeskirjade ning teadete sisuga.

TEENUSE OSUTAMISE TINGIMUSED – ÜLEVAADE

Meie veebilehte külastades ja/või meilt ostu sooritades kasutate meie teenust ning kinnitate, et allute järgmistele tingimustele („teenuse osutamise tingimused“, „tingimused“). Kaasa arvatud kõigile täiendavatele tingimustele ja eeskirjadele, millele selles dokumendis on viidatud ja/või millele teid sellelt dokumendilt suunatakse. Need tingimused kehtivad kõigile lehe kasutajatele, sealhulgas veebilehe vaatajatele, müüjatele, klientidele, kauplejatele ja/või sisuloojatele.

Palun lugege enne meie veebilehe kasutamist need tingimused tähelepanelikult läbi. Veebilehe mistahes osa avades või kasutades nõustute alluma järgmistele teenuse osutamise tingimustele. Kui te ei ole kõikide kokkuleppe tingimustega nõus, ei tohi te meie veebilehte ega osutatavaid teenuseid kasutada. Kui neid teenuse osutamise tingimusi käsitletakse pakkumisena, siis tingimustega nõustumine piirdub sõnaselgelt nende teenuse osutamise tingimustega.

Teenuse osutamise tingimused kehtivad ka kõigile meie olemasoleva poe lisanduvatele funktsioonidele ja vahenditele. Võite igal ajal tutvuda sellel lehel teenuse osutamise tingimuste uusima versiooniga. Meil on õigus teenuse osutamise tingimusi igal ajal uuendada, muuta või asendada, avaldades uuendused ja/või muudatused meie veebilehel. Teie kohustus on aeg-ajalt veebilehelt kontrollida, kas tingimusi on muudetud. Kui jätkate pärast muudatuste avaldamist veebilehe kasutamist, on see tõlgendatav tehtud muudatustega nõustumisena.

I. Internetipoe tingimused

Nende teenuse osutamise tingimustega nõustudes kinnitate, et olete oma elukohariigi või -piirkonna seaduste kohaselt täisealine, või et olete oma elukohariigi või -piirkonna seaduste kohaselt täisealine ning olete enda vastutusel olevale alaealisele andnud loa seda veebilehte kasutada.

Meie tooteid ei tohi kasutada ebaseaduslikel ega lubamatutel põhjustel ning meie teenuse kasutamine ei tohi rikkuda teie õigusruumi seadusi (muuhulgas autoriõiguste kaitse alaseid seadusi).

Te ei tohi süsteemi edastada pahavara, viiruseid ega hävitavaid koodekseid.

Tingimuste mistahes rikkumise korral lõpetatakse kohe teile teenuse osutamine.

II. Üldtingimused

Meil on õigus igaühele, igal ajal ja mistahes põhjusel teenuste osutamisest keelduda.

Mõistate, et teie sisu (välja arvatud krediitkaardiandmed) võidakse krüpteerimata kujul edastada. Edastamine võib hõlmata (a) erinevate võrkude kaudu edastamist ja (b) muudatusi võrkude ja seadmete ühendamiseks vajalikele tehnilistele nõuetele vastamiseks. Krediitkaardiandmed võrkudevahelise edastamise ajaks alati krüpteeritakse.

Kinnitate, et meie sõnaselge kirjaliku loata te ei paljunda, kopeeri, müü, müü edasi ega kasuta ühtki teenuse osa, teenuse kasutust, juurdepääsu teenusele ega veebilehel toodud kontaktandmeid, mille kaudu teenust osutataks.

Pealkirjad on lepingusse lisatud ainult mugavuse tagamiseks, need ei piira nende tingimuste sisu ega mõjuta neid muul viisil.

III. Teabe täpsus, täielikkus ja ajakohasus

Vastutame selle lehe kaudu edastatava teabe täpsuse, täielikkuse ja ajakohasuse eest. Lehel avaldatud teave edastatakse ainult üldise teabe avaldamise eesmärgil ning seda ei tohiks kasutada ainsa alusena otsuste tegemisel, kasutamata esmaseid täpsemaid, terviklikumaid või ajakohasemaid teabeallikaid. Vastutate sellel lehel toodud andmete kasutamise eest ise.

Lehel võidakse avaldada minevikus kehtinud teavet. Minevikus kehtinud teave ei ole alati päevakohane ja see esitatakse teile ainult võrdlusmaterjalina. Meil on õigus sellel lehel avaldatud sisu igal ajal muuta, ent me ei ole kohustatud lehel avaldatud teavet ajakohastama. Kinnitate, et teie kohustus on jälgida lehel tehtavaid muudatusi.

IV. Teenuste ja hindade muutmine

Meie toodete hinnad võivad etteteatamata muutuda. 

Meil on õigus igal ajal etteteatamata teha teenuse osutamises muudatusi või lõpetada teenuse (või selle mistahes osa või sisu) osutamine.

Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda isiku ees teenuse muutmise, hindade muutumise, teenuse osutamise peatamise ega katkestamise eest.

V. Tooted ja teenused (kui neid pakutakse)

Teatud tooted või teenused võivad olla kättesaadavad ainult sellel veebilehel interneti teel. Need tooted või teenused võivad olla saadaval piiratud koguses ning tagastatavad või vahetatavad ainult vastavalt tagastamise eeskirjale.

Oleme püüdnud meie poes müüdavate toodete värvidest anda võimalikult täpse ettekujutuse ning avaldada nende võimalikult täpsed fotod. Me ei saa tagada, et teie arvuti ekraanil kuvatakse kõiki värve loomutruult.

Meil on õigus piirata mistahes isikule, geograafilisele piirkonnale või õigusruumile toodete või teenuste pakkumist, ent me ei ole kohustatud seda tegema. Võime seda õigust kasutada juhtumipõhiselt. Meil on õigus piirata kõigi meie pakutavate toodete ja teenuste koguseid. Võime kõiki tootekirjeldusi ja toodete hindu muuta oma äranägemisel igal ajal sellest etteteatamata. Meil on õigus igal ajal mistahes toote pakkumine lõpetada. Kui mõni sellel lehel esitatud toote või teenuse pakkumine on keelatud, on see pakkumine kehtetu.

Me ei garanteeri mistahes ostetud toodete, teenuste, teabe ega muude materjalide teie ootustele vastamist ega kõigi teenuse osutamisel tekkivate probleemide kõrvaldamist.

VI. Arvete ja kontoandmete täpsus

Meil on õigus kõigi esitatud tellimuste täitmisest keelduda. Võime oma ainuäranägemisel ühe inimese, majapidamise või tellimuse kohta piirata müüdavate toodete koguseid. Need piirangud võivad kehtida sama kliendikontot või sama krediitkaarti kasutades tehtud tellimustele ja/või tellimustele, mille puhul kasutatakse sama arveldus- ja/või tarneaadressi. Tellimuse muutmise või tühistamise korral võime püüda teiega ühendust võtta tellimuse esitamisel antud e-posti aadressi ja/või arveldusaadressi/telefoni teel. Meil on õigus meie hinnangul vahendajate, edasimüüjate või turustajate esitatud tellimusi oma äranägemisel piirata või need tagasi lükata.

Nõustute meie poes tellimusi tehes alati ajakohaseid, täielikke ja täpseid ostu- ja kontoandmeid esitama. Nõustute enda konto- ja muid andmeid, sealhulgas e-posti aadressi ning krediitkaartide numbreid ja aegumiskuupäevi, viivitamatult ajakohastama, et saaksime teiega vastavalt vajadusele tehinguid teha ning ühendust võtta.

VII. Soovi korral kasutatavad vahendid

Võime anda teile juurdepääsu kolmanda isiku vahenditele, mille toimimist me ei jälgi, mille üle meil puudub kontroll ning mille loomisel me ei osale.

Mõistate ja olete nõus, et võimaldame teile seesugustele vahenditele juurdepääsu sellisel kujul, nagu need on, ja nagu need kättesaadavaks tehakse. Me ei anna nende kohta mingeid garantiisid, kinnitusi/tingimusi ega meiepoolset heakskiitu. Me ei vastuta tagajärgede eest, mis teie soovi ja kasutamise korral kasutatavate kolmanda isiku vahenditega tekivad.

Veebilehe kaudu pakutavaid vahendeid kasutate soovi korral oma riskil ja äranägemisel. Peate tagama, et olete nende vahendite asjaomase kolmandast isikust pakkuja pakkumise tingimustega tuttav ja nõus.

Võime tulevikus veebilehe kaudu ka uusi teenuseid ja/või funktsioone pakkuda (sealhulgas uusi vahendeid ning ressursse). Need tingimused kehtivad ka kõigile uutele funktsioonidele ja/või teenustele.

VIII. Kolmandate isikute lingid

Meie teenuse kaudu pakutav teatud sisu, tooted ja teenused võivad hõlmata kolmandate isikute materjale. Sellel lehel toodud kolmandate isikute lingid võivad teid suunata kolmandate isikute veebilehtedele, mis ei ole meiega seotud. Me ei ole kohustatud nende sisu ega täpsusega tutvuma, seda hindama ning ei anna mistahes kolmandate isikute materjalide või veebilehtede või mistahes muude kolmandate isikute materjalide, toodete või teenuste kohta kinnitusi ega vastuta nende eest.

Me ei vastuta kolmanda isiku veebilehega seoses sooritatud ostude ega kaupade, teenuste, vahendite, sisu kasutamise ega muude tehingutega seotud kahju eest. Palun vaadake kolmanda isiku eeskirjad ja töömeetodid hoolikalt läbi ja veenduge enne tehingute sõlmimist, et saate nendest aru. Kolmanda isiku toodetega seotud kaebused, nõuded, mured ja küsimused tuleb suunata vastavale kolmandale isikule.

IX. Kasutaja kommentaarid, tagasiside ja muud avaldatud materjalid

Kui saadate veebilehe kaudu, e-posti teel, postiga või muul moel meie palvel teatud spetsiifilisi materjale (näiteks konkurssidel osalemiseks) või kui saadate meile omaalgatuslikult loomingulisi ideid, soovitusi, ettepanekuid, kavasid või muid materjale (koos kommentaaridega), annate meile nõusoleku igal ajal ja piiramatult saadetud kommentaaride mistahes andmekandjal muutmiseks, kopeerimiseks, avaldamiseks, levitamiseks, tõlkimiseks ja muul viisil kasutamiseks. Me ei ole praegu ega tulevikus kohustatud (1) tagama ühegi kommentaari konfidentsiaalsust; (2) kommentaaride eest hüvitist maksma ega (3) kommentaaridele vastama.

Võime materjali, mis on meie hinnangul õigusvastane, solvav, ähvardav, halvustav, laimav, pornograafiline, ebasünnis või muul moel vaidlustatav või rikub mistahes poole intellektuaalomandi õigusi või teenuse osutamise tingimusi, oma äranägemisel eemaldada, ent ei ole kohustatud seda tegema.

Lubate, et teie kommentaarid ei ole vastuolus kolmandate isikute õigustega. Sealhulgas autoriõigustega, kaubamärgiõigusega, õigusega eraelu puutumatusele, avalikustamise õigusega ega teiste isiklike või varaliste õigustega. Lubate ka, et teie kommentaarid ei hõlma halvustavaid ega muul moel õigusvastaseid, solvavaid ega ebasündsaid materjale, ei sisalda arvutiviirusi ega muud pahavara, mis võib mõjutada meie teenuse või mistahes sellega seotud veebilehe toimimist. Te ei tohi kasutada võlts e-posti aadressi, teeselda, et olete keegi teine, ega ühelgi teisel moel meid ega kolmandaid isikuid mistahes kommentaaride päritolu osas eksitada. Vastutate kõigi enda jäetud kommentaaride ja nende õigsuse eest ainuisikuliselt. Me ei vastuta ühegi teie, ega mistahes kolmanda isiku, postitatud kommentaaride eest.

X. Isikuandmed

Isikuandmetele, mille olete meie poe kaudu esitanud, kehtib meie isikuandmete puutumatuse eeskiri. Palun vaadake läbi meie isikuandmete puutumatuse eeskiri.

XI. Vead, ebatäpne teave ja väljajätmised

Meie lehel või teenuses võib mõnikord esineda tüpograafilisi vigu, ebatäpsusi või väljajätmisi hõlmavat teavet. See võib olla seotud toodete kirjelduste, hindade, kampaaniate, pakkumiste, toodete kohaletoimetamise tasude, tarneaegade ja kättesaadavusega. Kui teenuses või mistahes sellega seotud veebilehel esitatud teave on olnud ebatäpne, on meil õigus sellest etteteatamata (sh pärast seda, kui olete tellimuse esitanud) kõik vead, ebatäpsused ja väljajätmised parandada, teavet muuta/uuendada või tellimused tühistada.

Me ei ole kohustatud teenuses või mistahes sellega seotud veebilehel sisalduvat teavet (sealhulgas hinnateavet) uuendama, parandama ega selgitama, välja arvatud seadusega sätestatud juhtudel. Ükski teenuse või sellega seotud veebilehe kohta käiv konkreetne ajakohastamine või uuendamine ei tähenda, et kõiki teenusega seotud või veebilehel avaldatud andmeid on muudetud ja ajakohastatud.

XII. Keelatud kasutusviisid

Lisaks järgmisele teenuse osutamise tingimustega sätestatud keeldudele, ei tohi lehte ega selle sisu kasutada järgmiselt: (a) mistahes kahju tekitaval eesmärgil; (b) teiste isikute ärgitamiseks sooritama või osalema ebaseaduslikes tegudes; (c) mistahes rahvusvaheliste, piirkondlike või riiklike määruste, eeskirjade, seaduste või teiste korralduste rikkumiseks; (d) meie või teiste isikute intellektuaalomandi õiguste rikkumiseks; (e) soo, seksuaalse suundumise, usu, etnilise päritolu, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel ahistamiseks, väärkohtlemiseks, solvamiseks, kahjustamiseks, häbistamiseks, laimamiseks, halvustamiseks, ähvardamiseks või diskrimineerimiseks; (g) viiruste või mistahes teist tüüpi kahjulike koodeksite üles laadimiseks või edastamiseks, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab teenuse või sellega seotud veebilehe funktsioone või toimivust; (h) teiste isikuandmete kogumiseks või jälgimiseks; (i) rämpsposti saatmiseks, andmepüügiks, SEO rünnakuteks, valel ettekäändel andmete omandamiseks, võrkude koormamiseks; (j) ebasündsatel/ebamoraalsetel eesmärkidel; (k) teenuse või sellega seotud veebilehe, teiste veebilehtede või interneti turvafunktsioonide töö takistamiseks või nendest mööda hiilimiseks. Meil on õigus teie teenuse või vastava veebilehe kasutamise õigus tühistada, kui kasutate teenust või seotud veebilehte keelatud viisil.

XIII. Garantiidest lahtiütlus, piiratud vastutus

Me ei taga ega garanteeri, et saate meie teenust alati katkematult, õigeaegselt, turvaliselt ja riketeta kasutada.

Me ei garanteeri teenuse kasutamisel saadud tulemuste täpsust ega usaldusväärsust.

Olete nõus, et võime teile teenuse osutamise etteteatamata aeg-ajalt määramata perioodiks katkestada või selle osutamise lõpetada.

Kinnitate sõnaselgelt, et vastutate teenuse kasutamise ja juurdepääsu puudumisel tagajärgede eest ise. Teenust ja kõiki teile teenuse kaudu pakutavaid tooteid ja teenuseid osutatakse nende olemasoleval kujul ja vastavalt nende kasutatavusele (kui me ei ole sõnaselgelt teisiti öelnud) ning me ei anna nendega sõnaselgelt ega kaudselt seoses mingeid kinnitusi ega garantiisid. Kaasa arvatud kaubanduslikkuse, müügiks sobiva kvaliteedi, konkreetseks otstarbeks sobivuse, vastupidavuse, omandiõiguste ega rikkumiste puudumisega seotud kaudseid garantiisid.

KamadoSpace, meie haldus- ja juhtorganite liikmed, töötajad, seotud isikud, vahendajad, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenuseosutajad ega litsentsiandjad ei vastuta ühelgi juhul mistahes teenuse kasutamise või teenuse kaudu omandatud toote tõttu tekkinud vigastuse, kao, nõude ega mistahes otsese, kaudse, juhusliku, karistatava, erilise ega hiljem tekkiva kahju eest. Sealhulgas kaotatud kasumi, saamata jäänud tulu, kaotatud säästude, kaotatud andmete, asendamiskulude ega muude samalaadsete kahjude eest. Sõltumata sellest, kas need põhinevad lepingul, rikkumisel (sh hooletuse tõttu), rangel vastutusel või muudel asjaoludel, ega ühegi teise nõude eest, mis on mistahes viisil seotud teenuse või teie toote kasutamisega, teenuse või mistahes teenuse kaudu postitatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud materjali (või toote) kasutamise tagajärjel tekkinud mistahes kao või kahjuga. Ka juhul kui teid on seesuguste kahjude tekkimise võimalikkusest on teatatud. Kuna hiljem tekkivate või juhuslike kahjudega vastutuse piiramine või välistamine ei ole kõigis piirkondades ega õigusruumides lubatud, piirdub meie vastutus seesugustes piirkondades ja õigusruumides seadusega lubatud maksimaalse ulatusega.

XIV. Hüvitamine

Nõustute KamadoSpace’ile ja meie ema-, tütar-, sidusettevõtetele, partneritele, juhtiv- ja haldusorganite liikmetele, vahendajatele, töövõtjatele, litsentsiandjatele, teenuseosutajatele, alltöövõtjatele, tarnijatele, praktikantidele ja töötajatele hüvitama kõik kolmandate isikute teenuse osutamisega kaasnenud kahjud. Tingimuste või teiste tingimustes nimetatud dokumentide nõuete rikkumise, teiepoolse seaduse või kolmanda isiku õiguste rikkumise tõttu esitatud kaebuse või nõudega (kaasa arvatud mõistlikud advokaadikulud) kaasnenud kahjud ning neid isikuid seesuguste kaebuste ja nõuete eest kaitsma.

XV. Sätete kehtivus

Nende teenuse osutamise tingimuste mistahes sätte õigusvastaseks, kehtetuks või jõustamatuks osutumise korral rakendatakse seda sätet siiski kohalduva õiguse alusel maksimaalses lubatud ulatuses. Jõustamatu osa loetakse nendest teenuse osutamise tingimustest eraldatuks, mis ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ega jõustatavust.

XVI. Lõpetamine

Poolte enne lepingu lõpetamise kuupäeva tekkinud kohustused jäävad igas aspektis püsima ka pärast lepingu lõpetamist.

Teenuse osutamise tingimused kehtivad kuni üks pooltest, meie või teie, nende kehtivuse lõpetab. Võite nende teenuse osutamise tingimuste kehtivuse igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada, või lõpetades meie veebilehe kasutamise.

Kui te olete meie hinnangul nende teenuse osutamise tingimuste sätete vastu eksinud või me kahtlustame seesugust eksimist, võime me ka lepingu mistahes ajal etteteatamata lõpetada. Sel juhul olete kohustatud meile tasuma kõik lepingu lõpetamise kuupäeva seisuga tasumisele kuuluvad summad. Võime ka keelata teie juurdepääsu meie teenustele (või nende osale).

XVII. Kogu leping

Meie teenuse osutamise tingimustes toodud mistahes õiguse või sätte kasutamata või jõustamata jätmine ei ole tõlgendatav seesugusest õigusest või sättest loobumisena.

Need teenuse osutamise tingimused ja kõik sellel lehel või seoses meie teenusega avaldatud eeskirjad ja reeglid kajastavad tervet meievahelist kokkulepet ja mõistmist. Need reguleerivad teie teenuse kasutamist, asendades kõik teie ja meie vahelised varasemad või samaaegselt sõlmitud suulised ja kirjalikud kokkulepped, teabevahetuse ning ettepanekud (kaasa arvatud teenuse osutamise tingimuste varasemad versioonid).

Nende teenuse osutamise sätete võimalik ebamäärane sõnastus ei ole tõlgendatav tingimused koostanud poole kahjuks.

XVIII. Tingimuste muutmine

Võite igal ajal sellel lehel teenuse osutamise tingimuste uusima versiooniga tutvuda.

Meil on õigus neid teenuse osutamise tingimusi igal ajal oma äranägemisel uuendada, muuta või asendada, avaldades uuendused ja/või muudatused meie veebilehel. Teie kohustus on aeg-ajalt meie veebilehelt kontrollida, kas tingimusi on muudetud. Kui jätkate pärast mistahes muudetud tingimuste avaldamist meie veebilehe või teenuse kasutamist, on see tõlgendatav tehtud muudatustega nõustumisena.

XIX. Kontaktandmed

Palun saatke teenuse osutamise tingimusi puudutavad küsimused aadressile info@kamadospace.ee